Genie Chuo

Link: Genie Chuo |

Profile / Bio / General Information

... wikipedia

Click here to Genie Chuo album, playlist

Genie Chuo songs

 1. 幸福的调味 00:03:57
 2. 手心 00:04:15
 3. 冬天的桔子 00:04:13
 4. 爱我好吗 00:04:26
 5. 一句话 00:04:47
 6. 甜甜圈 00:03:46
 7. 独家快乐 00:03:42
 8. 爱的主旋律 00:04:10
 9. 怎么办 00:02:58
 10. 想家 00:03:50
 11. Interlude 5 00:00:40
 12. 感受 00:06:07
 13. 我喜欢这样的爱 00:05:00
 14. Interlude 6 00:00:30
 15. I L U 00:05:28
 16. Interlude 7 00:00:36
 17. Goodbye 00:05:38
 18. Super No.1 00:03:34
 19. 对你的爱 00:04:03
 20. 梁山伯与茱丽叶 00:03:50
 21. 长衣袖 00:03:39
 22. 幸福调味 00:03:54
 23. 可以不可以 00:04:36
 24. 小空间大爱恋 00:03:45
 25. 乌鲁木齐小女人 00:03:56
 26. 爱我好吗? 00:04:27
 27. 幸福氧气 00:04:01
 28. 1+1 (新歌) 00:04:56
 29. 忘了我是谁 (新歌) 00:03:28
 30. Especially For You (新歌) 00:04:27
 31. 爱的城堡 00:03:08
 32. 真相大白 (新歌) 00:04:06
 33. 一秒也好 (新歌) 00:04:11
 34. 在你身边 (新歌) 00:03:33
 35. 香草恋人 00:04:22
 36. 怎么知道你爱我 00:04:01
 37. 爱情魔法衣 00:03:51
 38. 永不消失的彩虹 00:03:57
 39. 反派 00:04:08
 40. 不要不要 00:03:33
 41. 脏兮兮 00:04:14
 42. 想飞的自由落体 00:04:34
 43. 够了 00:04:04
 44. 针/ Kim 00:02:38
 45. 哇哇叫 00:03:28
 46. 得分 00:04:10
 47. 恐慌症 00:03:49
 48. 话说夏娃 00:04:02
 49. 反正 00:07:57
 50. 小脾气 00:04:06
 51. 最后,盐对胡椒说 00:03:47
 52. 疯了疯了 00:03:32
 53. 自从遇见你 00:04:40
 54. 读心术 00:04:20
 55. 忍心 00:04:04
 56. 被你爱过我很快乐 00:04:34
 57. 反派 / Villain 00:04:08
 58. 髒兮兮 / Zang Xi Xi 00:04:14
 59. 想飛的自由落體 / Xiang Fei De Zi You Luo Ti 00:04:34
 60. 夠了/ Gou Le 00:04:04
 61. 針 / Zhen 00:02:38
 62. 哇哇叫/ Wa Wa Jiao 00:03:28
 63. 得分/ De Fen 00:04:10
 64. 恐慌症 / Kong Huang Zheng 00:03:49
 65. 話說夏娃/ Hua Shuo Xia Wa 00:04:02
 66. 反正 (反派/不要不要/髒兮兮/想飛的自由落體/夠了) / Fan Zheng 00:07:57
 67. C.P.Z 00:03:54
 68. Interlude 1 00:00:33
 69. 我怎么知道 00:03:45
 70. Interlude 2 00:00:28
 71. 我做不到 00:04:14
 72. Interlude 3 00:00:18
 73. Hala Hala 00:04:28
 74. Interlude 4 00:01:02
 75. 超级喜欢 00:03:03
 76. SAVE ME 00:03:30
 77. 下个幸福 00:04:31
 78. 自己找答案 00:04:10
 79. 不说 00:04:00
 80. 一个人勇敢 00:03:54
 81. 静电 00:03:38
 82. 期待,爱 00:04:22
 83. 幸福的理由 00:04:18
 84. 心爱的 00:03:37
 85. 黑马 00:03:37
 86. 啾咪啾咪 00:03:17
 87. 一颗钮扣 00:03:45
 88. 00:04:04
 89. 小心点 00:03:34
 90. 蒙娜丽莎的微笑 00:03:39
 91. Be Yourself 00:04:02
 92. 灼乐感 00:05:20
 93. 爱的主旋律 00:04:10